Godziny pracy biura

Poniedziałek 8:30 - 16:00
Wtorek 8:30 - 16:00
Środa 8:30 - 16:00
Czwartek 8:30 - 16:00
Piątek 8:30 - 16:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte

Teraz zamknięte

Zasady i warunki korzystania z serwisu
Pomoc ITmarket

Regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania oraz świadczenia usług serwisu internetowego Pomoc ITmarket zlokalizowanego w Internecie pod adresem https://pomoc.itmarket.pl.

Regulamin równocześnie określa zakres praw oraz obowiązków użytkowników Portalu i obowiązuje w niniejszej formie od dnia 01.09.2018 roku.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Pomoc ITmarket jest firma GTC Trade GMBH, Im Technologiepark 1, DE-15236 Frankfurt z siedzibą w polskim oddziale mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 182.

2. Serwis internetowy umożliwia tworzenie zgłoszeń w zakresie pomocy i wsparcia przed- i po-sprzedażowego dot. towarów i usług zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego istniejącego pod adresem https://itmarket.pl oraz sklepów stacjonarnych i innych kanałów dystrybucji. Portal umożliwia także Użytkownikom zgłaszanie wykonania usług serwisowych dot. sprzętu niezakupionego w sklepach ITmarket oraz możliwość uczestnictwa w obrębie Portalu Społecznościowego w środowisku ITmarket.

3. Definicje:

 1. Portal/Serwis - zbiór stron/podstron internetowych w domenie o nazwie pomoc.itmarket.pl,
 2. Portal Społecznościowy - usługa w obrębie Serwisu pomoc.itmarket.pl umożliwiająca Użytkownikowi udostępnianie Treści oraz komunikację z innymi użytkownikami w obrębie tego portalu ,
 3. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Portalu, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu lub korzystająca z usługi szybkiego zgłoszenia (tworzenia zgłoszenia bez zakładania konta),
 4. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca lub nie będąca Użytkownikiem Portalu pomoc.itmarket.pl,
 5. Konto/Profil - konto w Portalu o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja "Utwórz konto", "Zarejestruj" itp.),
 6. Login - nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta użytkownika,
 7. Hasło - unikalny ciąg znaków stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła,
 8. Treść/Dane - wszystkie materiały występujące pod postacią tekstu, zdjęcia, filmu, nagrania audio i grafiki,
 9. Poczta - elektroniczna forma kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub wewnętrznych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Portalu Pomoc ITmarket.pl,
 10. Poczta Wewnętrzna - elektroniczna forma kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem systemu wiadomości wewnętrznych, wysyłanych za pośrednictwem Portalu,
 11. Wydarzenie - funkcja Portalu Społecznościowego umożliwiająca informowanie pozostałych Użytkowników Serwisu o różnego rodzaju wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem serwisu pomoc.itmarket.pl oraz sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://itmarket.pl,
 12. Grupa - funkcja Portalu Społecznościowego umożliwiająca tworzenie grup tematycznych służących do wymiany Treści w obrębie Użytkowników do niej przynależących,
 13. Komentarz - opinia Użytkownika wyrażona na określony temat w obrębie Serwisu,
 14. Usługa - wszelkie świadczenia Portalu pomoc.itmarket.pl na rzecz Użytkowników,
 15. Usługa Płatna - wszystkie usługi dodatkowe występujące w obrębie Portalu pomoc.itmarket.pl, za które jest pobierana opłata,
 16. Dane Osobowe - informacje zgromadzone za pomocą formularza rejestracyjnego i/lub w procesie tworzenia i przetwarzania zgłoszenia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, które są przetwarzane przez pomoc.itmarket.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zawarto w dokumencie Polityka prywatności,
 17. Bazy Danych - uporządkowany zbiór danych zapisanych w postaci cyfrowej zgodnie z określonymi regułami w szeroko rozumianym systemie komputerowym, służący w szczególności do przechowywania Treści Portalu i zapewniający jego poprawne funkcjonowanie,
 18. Wiarygodna wiadomość - wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi, identyfikująca w sposób jednoznaczny Treści, które potencjalnie naruszają zasady niniejszego regulaminu oraz normy prawne, w tym dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i powinny zostać usunięte. Na Wiarygodną Wiadomość powinny składać się: imię i nazwisko zgłaszającego oraz informacje umożliwiające zlokalizowanie Treści i/lub jej autora. Jako Wiarygodną Wiadomość uznaje się także pisemne zawiadomienie od organów i instytucji państwowych,
 19. Umowa - umowa o świadczenie Usług (darmowych oraz płatnych) drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Portalem z chwilą akceptacji aktualnie obowiązującego Regulaminu.

II. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Warunkami technicznymi, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Portalu, są:

 1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet i przeglądania jego zasobów,
 2. posiadanie indywidualnego, prawdziwego oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail,
 3. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej oficjalnych producentów, pobranej ze zweryfikowanego źródła.

2. Użytkownik jest i powinien być świadomy, że korzystanie z różnego rodzaju oprogramowania instalowanego w przeglądarce internetowej (wtyczki, dodatki) lub innego dodatkowego oprogramowania, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

3. Do prawidłowej pracy Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), po ich wcześniejszym zaakceptowaniu przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookies poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce, ale Portal nie gwarantuje wtedy prawidłowego działania Serwisu. Pliki cookies służą ułatwieniu w korzystaniu z Portalu, podtrzymaniu sesji Użytkownika oraz celom statystycznym lub marketingowym. Pliki cookies mogą być również pozostawiane przez współpracujące z Portalem systemy reklamowe i/lub statystyczne, jak np. Google AdSense, Google Analytics itp. Wyłączenie plików cookies może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z konta użytkownika, więcej informacji zawarto w dokumencie Polityka prywatności.

III. Rejestracja i korzystanie z konta w serwisie pomoc.itmarket.pl

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie usług świadczonych w obrębie Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Portal pomoc.itmarket.pl umożliwia założenie konta o następujących profilach:

 1. Klient ITmarket - Konto przeznaczone dla klientów ITmarket, umożliwiające pełne zarządzanie tworzonymi w systemie zgłoszeniami oraz uczestnictwo w Portalu Społecznościowym,
 2. ITmarket Team - Konto przeznaczone wyłącznie dla osób z zespołu ITmarket, które mogą wstępnie utworzyć samodzielnie konto użytkownika (tzw. profil) bez udziału administratora systemu, jednak konto tego typu będzie wymagało akceptacji administratora po wcześniejszym rozpatrzeniu poprawności i zasadności próby utworzenia takiego konta,
 3. ITmarket Support Operator - Konto funkcyjne przeznaczone wyłącznie dla osób z zespołu ITmarket, które mogą wstępnie założyć samodzielnie swoje konto bez udziału administratora systemu, jednak konto tego typu będzie wymagało akceptacji administratora po wcześniejszym rozpatrzeniu poprawności i zasadności utworzenia takiego konta oraz przypisanie do grupy operatorów wsparcia.

3. Rejestrując konto Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i nie należą do osób trzecich. Użytkownik potwierdza także, że wybrany przez niego rodzaj Konta (pkt. III/2/a-c) jest zgodny ze stanem faktycznym i nie wprowadza innych Użytkowników Portalu w błąd.

4. Portal pomoc.itmarket.pl umożliwia oprócz standardowej procedury zakładania kont, tworzenie zgłoszeń do działu Pomocy w sposób szybki bez potrzeby zakładania konta. Użytkownik musi podać dane umożliwiające identyfikację takiego zgłoszenia, wygenerowanie go w systemie oraz możliwość późniejszego zarządzania i jego realizacji przez zespół ITmarket. W przypadku braku konta użytkownika, użytkownik nie może korzystać z innych funkcji Portalu jak np. Portal Społecznościowy.

5. Zgłoszenie w systemie pomocy, może zostać również utworzone przez operatora systemu, w imieniu użytkownika i na wniosek użytkownika, złożony telefonicznie, pisemnie lub osobiście np. podczas wizyty w sklepie stacjonarnym.

6. Rejestracja Użytkownika w Portalu (zakładanie konta użytkownika i/lub tworzenie zgłoszeń bez konta) jest dobrowolna i jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na:

 1. akceptację Regulaminu w całości,
 2. na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz w systemie powiadomień Serwisu, wiadomości od Portalu umożliwiających zarządzanie kontem, zgłoszeniami oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

7. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta:

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z aktywności w Portalu i złożyć wniosek o usunięcie swojego konta,
 2. W przypadku śmierci Użytkownika Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika może zostać usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy spełniającego cechy Wiarygodnej Wiadomości do Działu Obsługi Użytkownika. Konto nie może być też w żadnym wypadku przekazane innej Osobie, instytucji itp.
 3. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Portalu Społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie odniosła pozytywnego skutku,
 4. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie odniosła pozytywnego skutku, lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające cechy Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień,
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta wynikające z przyczyn opisanych w punkcie III/7/a-d, może być równoznaczne dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych oraz Treści w obrębie tego Konta na Portalu, jednak tylko w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

IV. Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest świadomy pełnej odpowiedzialności jaka ciąży na nim za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu i ponosi pełną odpowiedzialność za:

 1. złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych,
 2. ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych,
 3. umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
 4. swoje Treści np. wpisy, zdjęcia, materiały graficzne oraz audio-wizualne lub komentarze umieszczone w Portalu,

2. Portal pomoc.itmarket.pl nie odpowiada za:

 1. w żaden sposób, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność,
 2. zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami lub z udziałem Użytkowników,
 3. Treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie,
 4. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Osobach udostępnianych przez nich innym Użytkownikom,
 5. zakłócenia w funkcjonowaniu i/lub utratę danych zgromadzonych w systemie komputerowym, wynikających z działania siły wyższej lub przyczyn niezależnych od Portalu, tzn. takich, w udziale których ani Właściciel Portalu, ani Administrator nie są stronami w sprawie i nie mają żadnego wpływu na przyczynę, przebieg i skutek zaistniałych problemów,
 6. Treści wiadomości wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów Serwisu. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną,
 7. Treści, w tym dane poufne, przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu,
 8. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowego działania systemu teleinformatycznego po stronie Użytkownika, a w szczególności za awarię urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z siecią Internet, oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu, awarii po stronie dostawcy Internetu Użytkownika, innych awarii po jego stronie niewynikających bezpośrednio z korzystania z Portalu, oraz za skutki innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika mogącego wpłynąć na bezpieczeństwo i stabilność systemu Użytkownika niedostarczonego przez Serwis pomoc.itmarket.pl,
 9. Skutki wynikające z nieprawidłowego wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
 10. Treści umieszczone na stronach Portalu będące efektem zewnętrznego ataku hackerskiego lub innego mającego na celu zmienić zawartość Portalu.

V. Działalność niedozwolona w obrębie wszystkich stron serwisu pomoc.itmarket.pl

1. Zabrania się umieszczania treści oraz rozsyłania wiadomości niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 1. zawierających wulgaryzmy,
 2. propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki,
 3. obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
 4. umieszczania Treści o charakterze erotycznym i pornograficznym,
 5. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, podmioty itp.,
 6. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 7. wzywających do łamania prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji,
 8. będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników,
 9. zawierających linki do prywatnych stron WWW, Dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mailowe osób trzecich bez ich zgody,
 10. mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów, bez zgody właściciela Portalu,
 11. niemających nic wspólnego z komentowanym wątkiem tematycznym,
 12. naruszających powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne,
 13. zawierających informacje nieprawdziwe,
 14. flooding - wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu,
 15. korzystania z tymczasowych adresów e-mail mogących utrudnić kontakt z Użytkownikiem oraz obsługę Konta Użytkownika.

2. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików oraz programów, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe działanie Portalu. Zabrania się także udostępniania ich w obrębie Portalu i dzielenie z pozostałymi Użytkownikami. Działania takie oraz podobne mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

3. Zabrania się jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem mechanizmów umożliwiających automatyczne dodawanie oraz wyświetlanie Treści, w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości itp. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont.

4. Zabrania się udostępniania źródeł internetowych (linków, opisów tych źródeł itp.) prowadzących do materiałów naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa majątkowe.

5. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zamieszczania wielu powtarzających się wpisów, których treść jest podobna, oraz takich, których treść jest obraźliwa albo pozbawiona sensu.

6. Zabrania się zakładania kont z wykorzystaniem Danych Osobowych lub innych Danych, np. znaków towarowych, zdjęć, materiałów graficznych i audio-wizualnych należących do Osób trzecich lub innych podmiotów, oraz powoływanie się na nazwy własne artystów, firm, marek itp. bez pisemnej zgody właściciela.

7. Zabronione jest, bez zgody Portalu, wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach: informacji, danych lub innych treści Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Zabronione jest wykorzystywanie należących do Serwisu praw autorskich lub znaków towarowych, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu pisemnym.

9. Niedopuszczalne są działania mogące wpływać na utratę renomy lub dobrego imienia Portalu i świadczonych przez niego Usług. W przypadku stwierdzenia takich działań Portal może zablokować lub usunąć konta Użytkownika, który się ich dopuścił, a w skrajnych przypadkach powiadomić odpowiednie organy prawne.

10. Zabrania się udostępniania Loginów, Haseł oraz dostępu do Konta osobom trzecim.

VI. Zasady funkcjonowania i użytkowania Portalu Społecznościowego

1. Portal Społecznościowy dostępny w obszarze Serwisu Pomoc ITmarket.pl, jest elektroniczną formą środowiska służącego do wymiany informacji, poglądów, zdjęć, materiałów graficznych oraz audio-wizualnych związanych z tematyką Portalu i rozszerzającym możliwość komunikacji pomiędzy zespołem ITmarket a Klientami.

2. Każdy Użytkownik Portalu Społecznościowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim zasad.

3. Każdy zarejestrowany Użytkownik w ramach Portalu Społecznościowego ma możliwość w obrębie swojego Konta do:

 1. tworzenia nowych Wpisów, Grup oraz Wydarzeń (poszczególne funkcje zależą od posiadanego rodzaju konta i odpowiedniego poziomu uprawnień),
 2. dodawania Treści należącej do Użytkownika, który jest właścicielem praw autorskich lub/oraz praw autorskich majątkowych danego dzieła lub dostępnych w domenie publicznej i opartych na odpowiedniej licencji np. Creative Commons,
 3. dodawania, usuwania, blokowania w obrębie grona znajomych oraz zgłaszania innych zarejestrowanych Użytkowników i/lub zamieszczonych na portalu treści,
 4. przeglądania wpisów, zdjęć, materiałów graficznych oraz audio-wizualnych innych zarejestrowanych Użytkowników, jeżeli wyrazili oni na to zgodę,
 5. ma prawo do zamieszczania swoich opinii na określony temat oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych Użytkowników.

4. Każdy zarejestrowany Użytkownik w ramach Portalu Społecznościowego ma także możliwość ograniczenia widoczności dostępu do udostępnianych Treści (podczas jej udostępniania) oraz swojego Konta (w Preferencjach profilu) wg następującej konfiguracji:

 1. "Publiczny" - udostępniane Treści, Profilu lub część Profilu zarejestrowanego Użytkownika dostępne są publicznie,
 2. "Użytkownicy" - udostępniane Treści, Profil lub część Profilu zarejestrowanego Użytkownika dostępny jest wyłącznie dla innych zarejestrowanych Użytkowników (posiadających konto użytkownika),
 3. "Znajomi" - udostępniane Treści, Profil lub część Profilu zarejestrowanego Użytkownika dostępny jest wyłącznie dla grona znajomych zaakceptowanych przez właściciela Profilu,
 4. "Tylko ja" - udostępniane Treści, Profil lub część Profilu zarejestrowanego Użytkownika dostępny jest wyłącznie dla właściciela Profilu.

5. Ze względów bezpieczeństwa domyślne ustawienia praw dostępu do treści (stosowane automatycznie podczas dodawania treści) zostały ustawione w trybie "Użytkownicy", a dane osobiste związane z profilem użytkownika w trybie "Znajomi". Jeśli użytkownik stwierdzi, że chce udostępnić określoną zawartość swojego profilu szerszemu gronu odbiorców, musi zrobić to świadomie i samodzielnie, korzystając z dedykowanej funkcji do tego przeznaczonej, zlokalizowanej we obszarze publikacji tej treści i ustawieniach profilu.

6. Użytkownik może w sposób świadomy zmienić domyślne (stosowane automatycznie) ustawienia prywatności swojego konta, jeśli uzna to za stosowne. Za ewentualne konsekwencje wynikające z takiej zmiany, odpowiedzialność spoczywa na właścicielu Profilu i nie może on zgłaszać roszczeń z tytułu udostępnienia swoich treści lub danych osobom niepowołanym. Zaleca się korzystanie z domyślnych ustawień prywatności.

7. Tworzenie Wydarzenia w obrębie Portalu Społecznościowego:

 1. Autor utworzonego Wydarzenia potwierdza, że jest jego organizatorem i posiada on wszystkie niezbędne zezwolenia dotyczące m.in. miejsca oraz ilości osób biorących udział np. w imprezie masowej itp., dotyczy to zarówno Wydarzeń realizowanych w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnych narzędzi umożliwiających taką realizację. Autor Wydarzenia, jako jego organizator, ponosi także pełną odpowiedzialność za imprezę oraz osoby biorące w niej udział w zakresie, jakim umożliwiają to przepisy prawa.
 2. Autor Wydarzenia potwierdza także, że wszystkie zdjęcia, treść, materiały graficzne oraz audio-wizualne są jego autorstwa lub posiada on zgodę twórcy na rozpowszechnianie jego dzieła.
 3. Zabrania się również tworzenia fikcyjnych Wydarzeń, które mogłyby narazić potencjalnych uczestników na straty moralne oraz finansowe.

8. Tworzenie Grupy w obrębie Portalu Społecznościowego:

 1. Niektóre typy profili Użytkowników, mają uprawnienia do tworzenia Grup tematycznych w obrębie Portalu Społecznościowego,
 2. Użytkownik, który utworzy Grupę jest jednocześnie jej właścicielem, który może ją także usunąć,
 3. Właściciel Grupy ma możliwość ustanawiania administratorów Grupy oraz dodawania, usuwania i blokowania Użytkowników w jej obrębie.

9. Portal Społecznościowy w ramach Portalu nie jest premoderowany.

10. Użytkownicy Portalu Społecznościowego dla zachowania przejrzystości i porządku w Portalu Społecznościowym zobowiązani są do:

 1. nieużywania wyłącznie wielkich liter i przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka,
 2. zrównoważonego i nieprzesadnego korzystania ze znaków specjalnych oraz środków graficznych.

11. Portal zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania wpisów naruszających zapisy niniejszego Regulaminu lub prawo oraz do blokowania Użytkowników uporczywie naruszających Regulamin Portalu Społecznościowego.

12. Każdy Użytkownik Portalu Społecznościowego może zgłosić Portalowi naruszenie zasad Regulaminu Portalu Społecznościowego za pośrednictwem funkcji "Zgłoś użytkownika" lub w przypadku Treści za pośrednictwem funkcji "Zgłoś". Możliwe jest także zgłoszenie w formie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zawierającej pełną informację o Użytkowniku oraz zgłaszanej Treści wraz z adresem URL oraz jesli to możliwe, datę i godzinę jego zamieszczenia.

13. Użytkownik publikujący Treści na Portalu Społecznościowym akceptując niniejszy Regulamin udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie i wyświetlanie publiczne (zgodne z preferencjami prywatności profilu), zwielokrotnianie i rozpowszechnianie.

14. W przypadku dodawania Treści na stronach Portalu Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem lub posiada pisemną zgodę autora na ich publikację, a w przypadku zdjęć prezentujących Osoby dysponuje ich zgodą na publikację ich wizerunku na stronach Portalu.

15. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów oraz innych Treści jeśli naruszają postanowienia Regulaminu, a także kadrowania i modyfikowania zdjęć zamieszczonych przez Użytkowników celu dopasowania ich do warunków technicznych serwisu (rozmiar, wymiary itp.) w sposób nienaruszający ich merytorycznego przekazu oraz w ramach realizacji punktu X/2 niniejszego Regulaminu.

16. Zarejestrowany użytkownik Portalu ma możliwość dodawania nowych Treści. Publikacja tej Treści podlega moderacji Portalu, który zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania wpisów na skutek naruszenia zasad Regulaminu.

17. Użytkownik korzystający z aplikacji Soundcloud potwierdza, że konto w serwisie Soundcloud należy do niego i posiada on należyte prawa do Treści, które zostały na nim zamieszczone.

VII. Komentarze

1. Serwis pomoc.itmarket.pl umożliwia zamieszczanie Komentarzy w obrębie Portalu Społecznościowego i innych treści.

2. Warunkiem korzystania z Komentarzy jest posiadanie aktywnego konta na Portalu Społecznościowym.

3. Komentarz dodawany przez Użytkownika zawiera informacje z Portalu Społecznościowego. Należy do nich imię oraz nazwisko i miniaturka zdjęcia profilowego.

4. Komentarze są automatycznie premoderowane przy zastosowaniu mechanizmu cenzorującego słowa uważane za powszechnie obraźliwe, jednak jego działanie może nie być w 100% skuteczne. Komentarz może być usunięty przez administratora, jeżeli jego treść zostanie uznana za naruszającą dobre obyczaje oraz łamiący prawo.

VIII. Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi Portalu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

3. Portal zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, oraz jego modyfikację w celu przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika, Usługi lub Portalu.

4. Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na swobodne, podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie wyglądu Portalu, wyglądu Profilu Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty Wewnętrznej) informacji, okien, banerów i reklam.

IX. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Portal w celu dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dopasowania do nowych Usług oferowanych przez Portal, zmiany warunków technicznych Portalu mających na celu poprawę jego funkcjonowania i/lub bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu poprawę jakości oferowanych Usług świadczonych w obrębie Serwisu pomoc.itmarket.pl.

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz informacją w jakim zakresie się on zmienia.

3. Po ukazaniu się nowej wersji Regulaminu na stronie głównej Portalu, oraz poinformowaniu Użytkownika drogą mailową lub w innych miejscach do tego przeznaczonych o zaistniałych zmianach, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zaistniałymi zmianami.

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik może odstąpić od umowy, w tym celu powinien niezwłocznie zgłosić żądanie usunięcia konta powiadamiając administratora Portalu o takiej decyzji za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie związane jest z usunięciem Konta Użytkownika z Portalu będącego przedmiotem Umowy jednak z zastrzeżeniem zachowania niektórych danych związanych z profilem w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń obu stron Umowy.

X. Postanowienia końcowe

1. Portal zastrzega sobie prawo do okresowej przerwy w działaniu, związanej z pracami technicznymi, konserwacyjnymi oraz modernizacyjnymi, mającymi na celu polepszenie jakości oraz bezpieczeństwa świadczenia usług w ramach Portalu, z wyłączeniem awarii lub czynników niemożliwych do przewidzenia. O wszystkich planowanych przerwach w działaniu Portalu Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej (e-mail), wiadomości wew. itp.

2. Portal zastrzega sobie możliwość wdrażania rozwiązań mających na celu identyfikację Treści zamieszczonej na Portalu przez jego Użytkowników celem ochrony praw i/lub interesów Użytkowników albo Portalu poprzez oznaczanie tych Treści różnymi metodami (np. znak wodny). Ma to umożliwić wykazanie pochodzenia Treści z Portalu i przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.

3. Portal może dokonać cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem przy wcześniejszym poinformowaniu o tym Użytkowników przy pomocy poczty elektronicznej e-mail oraz dodatkowo zamieszczając w sposób jawny odpowiednie informacje na Portalu oraz innych środkach masowego przekazu, jak inne serwisy internetowe itp. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika na taki fakt, może on odstąpić od Umowy i zgłosić żądanie usunięcia Konta na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres firmy.

4. Kontakt z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) może odbywać się z następujących adresów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub innych adresów w domenie @itmarket.pl. W przypadku otrzymania wiadomości e-mail z innej lub podobnie wyglądającej domeny w adresie e-mail, Użytkownik jest proszony o zignorowanie zawartej w niej treści oraz o poinformowanie o zaistniałym incydencie Administratora Portalu.

5. Portal zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w przypadku, gdyby taka działalność okazała się nierentowna, uniemożliwiłyby ją nowe przepisy prawa oraz z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających dalsze funkcjonowanie Serwisu. Czynność taka zostanie wykonana przy możliwie jak najwcześniejszym poinformowaniu Użytkowników o dacie jego zamknięcia. W przypadku zobowiązań zaistniałych pomiędzy Użytkownikami a Portalem wynikającymi z faktu, iż posiadają oni aktywne Usługi Płatne, Portal umożliwi dokończenie tych Usług.

XI. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Portal pomoc.itmarket.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz dokumentu Polityki Prywatności.

2. Portal pomoc.itmarket.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w zakresie zawierania, rozwiązywania Umów oraz rozliczeń związanych z komercyjnymi funkcjami Serwisu.

3. Portal pomoc.itmarket.pl ma prawo wystąpić o uwiarygodnienie i potwierdzenie zgodności podanych Danych Osobowych stosownymi dokumentami na rzecz świadczenia Usług Serwisu.

4. W przypadku nie potwierdzenia lub podejrzenia niezgodności Danych Osobowych Portal pomoc.itmarket.pl może odstąpić lub rozwiązać Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Portalem. Dotyczy to punktu III/3 niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Danych Portalu.

6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych. W przypadku podejrzenia przez Portal niezgodności danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, które uniemożliwiają realizację postanowień Regulaminu, wskazują na inną Osobę lub w inny sposób łamią przepisy prawa, Serwis może podjąć następujące czynności w przykładowej, zależnej od sytuacji kolejności:

 1. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych wysłać do Użytkownika odpowiednie ostrzeżenie w zależności od sytuacji i podjętych środków opisanych w podpunktach c i d niniejszego punktu,
 2. zablokować dostęp do Usług w Serwisie jeżeli dalsze korzystanie z nich w sposób znaczący narusza prawo lub Regulamin, a w przypadku Usług Płatnych uniemożliwia realizację wzajemnych zobowiązań np. dokonanie płatności itp., Użytkownik wykorzystuje Usługę do innych celów niż została do tego przeznaczona mogący stanowić zagrożenie dla Portalu i/lub innych Użytkowników,
 3. zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy, w sytuacji kiedy Użytkownik ewidentnie i celowo utrudnia rozwiązanie problemu,
 4. usunąć Konto w przypadku wykorzystania wszystkich możliwych prób rozwiązania problemu przy jednoczesnym braku reakcji ze strony Użytkownika, przy zachowaniu zgromadzonych danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

7. Portal uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Portal nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

8. Pozostałe reguły przechowywania i przetwarzania danych osobowych nie ujęte w punkcie XI przedstawiono w dokumencie Polityka Prywatności.

XII. Usługi Płatne

1. Portal pomoc.itmarket.pl aktualnie nie oferuje wprost komercyjnych usług dla użytkowników Portalu, umożliwiając jedynie utworzenie zgłoszenia do Działu Pomocy w określonym zakresie, wynikającym z wcześniej zawartej Umowy podczas procesu zakupu towarów i usług w sklepach ITmarket, w tym w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://itmarket.pl.

2. Zasady zamieszczania reklam w Portalu:

 1. W celu uzyskania cennika i zasad zamieszczania treści reklamowych należy skontaktować się z właścicielem Portalu celem ustalenia indywidualnych preferencji wynikających z negocjacji warunków potencjalnej umowy.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych reklam oraz za szkody lub konsekwencje wynikające z zakupu, stosowania produktów lub usług oferowanych przez reklamodawców.

3. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu, wykonania usługi serwisowej, która powinna być wykonana odpłatnie, samo utworzenie takiego zgłoszenia nie stanowi zawarcia umowy w myśl przepisów prawa. Zawarcie umowy na wykonanie takiej usługi nastąpi dopiero w procesie obsługi zgłoszenia i negocjacji warunków wykonania usługi pomiędzy użytkownikiem a firmą ITmarket oraz wyrażenia na nie zgody przez obie strony.

Nowości w ITmarket.pl